Уебсайт „Ценности и общност”

По-добре запали свещ, вместо да проклинаш тъмнината

Създадох уебсайта „Ценности и общност” с разбирането, че съществуват разнолики теми от живота, които не се подчиняват на натиска на ежедневните събития и си струва да бъдат споделяни. Като хора имаме своите интереси, но не търсим само успехи и изгода, всички ние копнеем също за ценности и смисъл, които са общовалидни и са освободени от натиска на обстоятелствата и на което и да е временно мнозинство.

Според мен ценностите и светогледните нагласи  изразяват ядрото на Политическото, без тях то губи посока и истинност. Грижа се сам за функционирането на сайта „Ценности и общност” с убеждението, че човек трябва да прави това, в което вярва и което счита за смисъл и упование.

Споделянето на ценностни представи и общуването чрез текстове и интервюта като път към изграждане на различни общности – това е основата на сайта „Ценности и общност”. Ценностите задават посоката и създават опори в един пъстър, разнолик и несигурен за много хора свят. Те са нашите общи представи и нагласи, пречупени през разбирането за добро и зло, които формират светогледа ни и които направляват нашите действия.

Взаимното споделяне, да усъвършенстваш себе си чрез познание – това са едни от най-смислените човешки усилия. Та нали ние имаме разбирането, че не сме всезнаещи и че дължим на другите по-голямата част от знанието, което притежаваме. Публикуваните текстове с ценностна насоченост имат за цел да насърчават общуването и свободния обмен на знания, светогледни възгледи и опитност.

Трайният обществен ангажимент и сериозната политика също изхождат от основни ценностни представи и съдържат определен образ на човека. Разбира се, политиката не разчита единствено на ценности, но тя изхожда от тях. Споделянето и осмислянето на ценностни представи изразяват ядрото на Политическото.

Общуването създава мостове за изграждане на общности. Общностите се градят върху доверие и се сплотяват около ценности. Когато хората установят стабилни връзки чрез споделени ценности, те съумяват да се включат в общности. Истинската общност обединява многообразието от личности, които общуват помежду си и осъществяват съвместно общи цели.

Тази стара дума „общност” може да получи нов смисъл, когато се зачитат способностите за самостоятелно мислене и за свободен избор. Нека свободно изберем общността, в която можем да живеем, да слушаме и да бъдем изслушвани, да помагаме и да бъдем подпомагани. Истинската общност задоволява човешката потребност от общуване.

Сайтът „Ценности и общност” се обръща и към личности, които не странят от обществени ангажименти и политическо участие. Демокрацията не се базира само на кръга от „посветени”, които са в парламента и в овластените институции на национално и местно ниво. Тя е жива, ефективна и справедлива чрез ангажимента и включването на мнозинството граждани.

Целта ни е да публикуваме предимно текстове, които съдържат посоката и смисъла на различни възгледи и светогледи, да изразим възгледи за политика и обществени ангажименти, които се основават на ценности и не се подчиняват единствено на натиска на ежедневните събития. Защото бъдещето е наше съвместно начинание.

Споделете....Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin